2.У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. Громадська рада при Чернівецькій обласній державній адміністрації (далі – громадська рада) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. Кількісний та персональний склад ініціативної групи затверджується з урахуванням пропозицій Громадської ради. До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі Ради, та представники Комітету. Установчі документи, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті Комітету в рубриці «Громадська рада». У засіданнях Громадської ради також можуть брати участь працівники Комітету, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян, засобів масової інформації та наукових установ.

Отже, даний закон сприяє реалізації принципу гласності, відкритості інформації, що походить від органів державної влади, що в свою чергу є необхідним для якісного та об’єктивного громадського контролю за їх діяльністю. Про внесення змін до Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради. Днями відбулося чергове планове засідання експертно-громадської ради виконавчого комітет Миколаївської міської ради (ЕГР). Члени ради зосередили свою увагу на можливостях вдосконалення програми Громадський бюджет, яка вже протягом кількох років реалізується у Миколаєві. Як зазначив у своєму виступі головуючий установчих зборів Артем Ващиленко, рада відкрита до співпраці з громадськими експертами, які не ввійшли до її складу, але мають бажання та можливість реалізовувати суспільно корисні ініціативи.

громадська рада кабінету міністрів

Енергетична інфраструктури суттєво постраждала внаслідок чергових масованих ракетних ударів росії цього тижня. Про План проведення консультацій з громадськістю. Розвиток транспортно-дорожньої інфраструктури міста та шляхи її реформування. Розвиток велоінфраструктури, створення умов для занять велосипедним спортом. Розгляд та обговорення пропозицій щодо вдосконалення утримання та відтворення зелених насаджень в м. Після активного обговорення проекту Програми та передбачених нею заходів члени ЕГР в цілому підтримали його абсолютною більшістю голосів.

Кількість членів секретаріату визначається Громадською радою. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів Громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу Мінсоцполітики. Протокол установчих зборів з відомостями про склад новообраної Громадської Ради Мінсоцполітики протягом 7 календарних днів оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб. 4) підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, розробником яких єМінсоцполітики.

У засіданнях Громадської ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники Мінсоцполітики, інші запрошені особи. 11) виконує інші функції для забезпечення здійснення Громадською радою своїх повноважень. Перші заступники та заступники голови Громадської ради виконують функції, покладені на них Громадською радою та розпорядженням голови Громадської ради. Члени Громадської ради не можуть виступати від імені Громадської ради або її робочого органу, не отримавши на це відповідних письмових повноважень. Порядок обрання уповноважених осіб, відповідальних за підготовку першого засідання новообраної Громадської ради (робоча група) тощо. Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщене Мінсоцполітики.

Склад Громадської Ради

Громадська рада інформує в обов’язковому порядку громадськість та Мінсоцполітики про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики в рубриці «Громадська рада», готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність. Мінсоцполітики створює умови для діяльності Громадської ради та проведення її засідань, забезпечує секретаріат Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку (телефон, факс, електронна адреса). Рішення засідань Громадської роботи оформлюються протоколом за підписом секретаря та головуючого.

  • За її словами в органах місцевого самоврядування м.
  • Серед заходів, які ЕГР запланувала на поточний рік – участь у низці круглих столів з питань прозорості бюджету, продовження роботи над проектом Стратегії розвитку м.
  • Під час свого виступу п.
  • Про засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.

18.До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Функції секретаря Громадської ради за її рішенням, погодженим із Мінсоцполітики, може виконувати працівник структурного підрозділу у зв’язках з громадськістю Мінсоцполітики, який не є членом Громадської ради. У такому випадку секретар Громадської ради бере участь в їїзасіданнях та засіданнях Правління Громадської ради з правом дорадчого голосу. У разі відсутності голови Громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов’язки його повноваження за розпорядженням голови чи рішенням Громадської ради виконує один із перших заступників голови Громадської ради. Проект Регламенту Громадської ради розробляється робочою групою, створеною Громадською радою, з урахуванням пропозицій відповідних підрозділівМінсоцполітики, інститутів громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін.

Громадська Рада При Міністерстві Освіти І Науки України

Направити запит до відділу охорони культурної спадщини (керівник – Бондаренко І.А.) про роз’яснення ситуації щодо проведення «рекультивації» старих поховань. Олександр Сєнкевич, натомість, запропонував розглянути ситуацію з недобросовісними підрядниками, які для перемоги у тендері https://ruzhin.org.ua/ вдаються до шахрайства, встановлюючи найнижчу вартість робіт, а потім просять додаткового фінансування. Залучений експерт, представник Фонду розвитку м. Миколаєва, Тетяна Золотухіна також розповіла про своє бачення сутності фінансового контролю та методики його проведення.

Громадська рада при Національному агентстві з питань запобігання корупції є колегіальним органом, що утворюється відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” для забезпечення прозорості та громадського контролю за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції. Засідання Громадської ради є правомірним, якщо в ньому беруть участь не менше як половина її членів. За неможливості проведення засідання Громадської ради з причини відсутності кворуму, її засідання переноситься на триденний термін, про що повідомляється на сайті Мінсоцполітики та інший прийнятний спосіб.В такому випадку засідання Громадської ради є правомірним при відсутності кворуму.